ติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic infection)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ติดเชื้อเรื้อรัง

ติดเชื้อเรื้อรัง อาจเรียกว่า โรคติดเชื้อเรื้อรัง หรืออาการหรือการติดเชื้อเรื้อรัง หรือภาวะติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic infection) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง (อ่านเพื่มเติมใน โรคเฉียบพลัน โรคเรื้อรัง โรคกึ่งเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉิน) โดยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรคที่อาจเป็นแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อปรสิต ก็ได้ ทั้งนี้ทั่วๆไปจะหมายถึงการติดเชื้อที่เมื่อแรกเกิดโรค อาการไม่ค่อยรุนแรงแต่จะมีอาการต่อเนื่องอยู่นานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปเช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคไวรัสตับอักเสบ ซี ทั้งนี้บ่อยครั้งที่โรค/การติดเชื้อเรื้อรังเกิดจากการรักษาโรค/การติดเชื้อเฉียบพลันที่ไม่ครบถ้วนตั้งแต่แรก จึงส่งผลให้ยังคงมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ หรือเกิดจากภาวะเชื้อดื้อยาเช่น วัณโรคระยะดื้อยา โรคต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง โรคไซนัสอักเสบเรื้อ รัง โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

นอกจากนั้น เมื่อมีการติดเชื้อเรื้อรังยังอาจเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันซ้ำซ้อนขึ้นได้อีกเป็นระยะๆเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง อาจเกิดต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันซ้อนได้เมื่อร่างกายอ่อนแอลง เป็นต้น

สรุป การติดเชื้อจะมี 2 ลักษณะคือ

  • ติดเชื้อเฉียบพลันคือ การติดเชื้อที่ก่ออาการเกิดรวดเร็ว อาการจะรุนแรงกว่าติดเชื้อเรื้อรัง แต่ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว โรคมักรักษาได้หายภายในระยะเวลา 2 - 3 สัปดาห์
  • ติดเชื้อเรื้อรัง (ดังกล่าวแล้วในตอนต้น) ซึ่งอาการจะไม่รุนแรงเท่า แต่ยืดเยื้อกว่าการติดเชื้อเฉียบพลัน นอกจากนั้นการรักษาให้หายมักยุ่งยากซับซ้อน มีผลข้างเคียงจากการรักษาและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ารักษาการติดเชื้อเฉียบพลันมาก

บรรณานุกรม

  1. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/chronic+infection [2015,July25]
  2. Infection http://en.wikipedia.org/wiki/Infection [2015,July25]
Updated 2015, July 25