ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ตัวเหลือง-ตาเหลือง

ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice) เป็นอาการที่เกิดจากมีสารสีเหลืองที่เรียกว่า บิลิรูบิน (Bilurubin สารที่เกิดจากการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งโดยทั่วไปเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน) ในเลือดสูงขึ้นจากการที่ตับสูญเสียการทำงาน เพราะตับที่มีหน้าที่กำจัดสารตัวนี้ออกทางน้ำดี เมื่อสารสีเหลืองนี้มีปริมาณสูงขึ้น สารตัวนี้จะไปจับตามเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกาย ที่มองเห็นได้ชัดคือ ผิวหนังและเยื่อตา จึงก่อให้เกิดเป็นอาการตัวเหลืองและตาเหลือง

โรคที่เป็นสาเหตุให้ตับทำงานผิดปกติเช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคมะเร็งตับ โรคตับแข็ง นอกจากนี้บ่อยครั้งสารบิลิรูบินอาจเพิ่มขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวตายเร็วกว่าอายุจริงของเม็ดเลือดแดงเช่น ในโรคเลือดบางชนิด (เช่น ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี โรคธาลัสซีเมีย) โรคไข้จับสั่น และโรคฉี่หนู เป็นต้น

อาการตัวเหลือง ตาเหลือง มักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเสมอเช่น อาการคัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ หรือมีไข้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

อนึ่งเมื่อมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเสมอ

Updated 2015, Nov 7