ตะกั่ว (Lead)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว

ตะกั่ว (Lead หรือภาษาลาตินเรียกว่า Plumbum มีสัญลักษณ์ว่า Pb ) เป็นแร่ธาตุที่เป็นโลหะหนัก เป็นสารพิษ และเป็นแร่ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายอาจได้รับจากที่ปน เปื้อนในดิน แหล่งน้ำ จากการเกษตร (เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช) โรงงานอุตสาหกรรม (เช่น อุตสาหกรรม แบตเตอรี) เครื่องใช้บางชนิด (เช่น แบตเตอรี สีทาบ้าน) เครื่องเล่นเด็ก ควันรถยนต์ เป็นต้น

อาการจากได้รับสารตะกั่วต่อเนื่อง (อาจจากการดื่ม กิน สัมผัส และ/หรือหายใจ) จนเกิดพิษต่อร่างกายเช่น สติปัญญาด้อยลง (ในเด็กจะพบมีการพัฒนาการช้า การเจริญเติบโตช้า) สับ สน ความเข้าใจในสิ่งต่างๆลดลง ก้าวร้าว มีปัญหาการได้ยิน ปวดศีรษะเรื้อรัง นอนไม่หลับ ปวดท้องเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง และภาวะซีด ส่วนการเกิดโรคมะเร็ง การศึกษายังได้ผลไม่ชัดเจน แต่ก็เชื่อว่า อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้เมื่อมีอาการดังกล่าวหรือสงสัยได้รับพิษตะกั่ว ควรรีบไปโรงพยาบาล

แพทย์วินิจฉัยภาวะพิษจากสารตะกั่วได้จากประวัติบริโภค/สัมผัสสารตะกั่ว ร่วมกับอา การของผู้ป่วย และการตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือดและในปัสสาวะ

อนึ่ง ค่าปกติของตะกั่วในเลือดคือ

  • ในผู้ใหญ่: น้อยกว่า 20 Microgram/deciliter (dL)
  • ในเด็ก: น้อยกว่า 5 Micrograms/dL

บรรณานุกรม

  1. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003360.html [2015,Aug1]
  2. https://en.wikipedia.org/?title=Lead [2015,Aug1]
  3. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002473.html [2015,Aug1]
  4. http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/lead [2015,Aug1]