จาม (Sneezing)

บทความที่เกี่ยวข้อง
จาม

จาม (Sneezing) เป็นอาการที่เกิดจากมีการขับอากาศจากปอดผ่านหลอดลม ท่อลม เข้าสู่โพรงจมูกและช่องปากทันทีและมักเป็นอาการที่ร่างกายควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายตอบสนองหรือกำจัดสิ่งก่อการระคายเคืองต่อเยื่อจมูกเช่น กลิ่น ฝุ่นละอองต่างๆ และอากาศเย็น เป็นต้น

จามเป็นวิธีสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ เพราะจะมีแรงดันแพร่เชื้อไปไกลได้เป็นหลายๆเมตรเช่น เชื้อไวรัสจากโรคหวัด เป็นต้น ดังนั้นการใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีโรคระบบทางเดินหายใจ จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากการจามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

  1. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003060.html [2015,Dec19]
Updated 2015, Dec 19