ก้านสมอง (Brainstem)

ก้านสมอง เป็นสมองส่วนอยู่ลึกที่เชื่อมต่อระหว่าง สมองใหญ่ สมองน้อย และไขสันหลัง

ก้านสมอง เป็นสมองชิ้นเดียว ไม่แยกเป็น 2 ส่วนเหมือนสมองใหญ่ มีหน้าที่รับความรู้สึก ในการสัมผัส ในอาการเจ็บปวด ควบคุมความรู้สึกร้อนหนาวและอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนั้นยังควบคุมการทำงาน (การเต้น) ของหัวใจ และควบคุมระบบการทำงานของปอด (การหายใจ) รวมทั้งควบคุมวงจรการนอนหลับ

ก้านสมองประกอบด้วยสมองส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

  • ส่วนที่อยู่ตอนต้น เรียกว่า สมองส่วนกลาง (Midbrain)
  • ต่อจากสมองส่วนกลางลงมาเรียกว่า Pons
  • และส่วนที่ 3 คือ Medulla of oblongata เป็นส่วนที่อยู่ใต้ต่อ Pons เป็นส่วนท้ายสุดของก้านสมองที่ต่อกับไขสันหลัง

ก้านสมอง ยังเป็นจุดทางออกของประสาทสมอง ตั้งแต่คู่ที่ 3 ไปจนถึงคู่ที่ 12 ดังนั้น เมื่อมีโรคของก้านสมอง นอกจากผู้ป่วยจะมีปัญหาทางการหายใจ และการเต้นของหัวใจแล้ว ผู้ป่วยยังอาจมีปัญหาทาง การมองเห็น การได้ยิน การพูด การกลืน และการทรงตัว ด้วย

อนึ่ง อ่านเพิ่มเติมเรื่องของระบบประสาทได้ในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท

บรรณานุกรม

  1. Brainstem http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstem [2013,June25].
  2. Midbrain,pons,medulla,and reticular formation http://www.csuchico.edu/~pmccaffrey/syllabi/CMSD%20320/362unit6.html [2013,June25].