สืบค้น การสืบค้น การตรวจสืบค้น การตรวจเพิ่มเติม (Medical investigation)

การสืบค้นทางการแพทย์ (Medical investigation หรือ Medical workup) คือ การตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก การสอบถามอาการผู้ป่วย สอบถามประวัติทางการแพทย์ และการตรวจร่างกาย โดยการสืบค้น (การตรวจเพิ่มเติม) มีข้อบ่งชี้การตรวจที่ได้จาก อาการของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ต่างๆ การตรวจร่างกาย และดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การตรวจรักษาผู้ป่วย

ประโยชน์ของการสืบค้น/การตรวจเพิ่มเติม คือ ช่วยยืนยัน/สนับสนุนการวินิจฉัยโรคเบื้อง ต้นของแพทย์ ช่วยแพทย์ให้ได้การวินิจฉัยสุดท้าย (การวินิจฉัยสาเหตุที่แน่นอน) ช่วยประเมินผลการรักษา ช่วยติดตามผลการรักษา และช่วยประเมินสุขภาพผู้ป่วย

วิธีในการสืบค้น ที่สำคัญ และที่แพทย์ใช้บ่อย คือ

  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory investigation) คือ การตรวจที่ได้จากขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้การตรวจในห้องตรวจที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการ หรือ เรียกย่อว่า ห้องแลบ (Lab/Laboratoty) เช่น การตรวจเลือดต่างๆ การตรวจปัสสาวะ การตรวจ น้ำไขสันหลังจากการเจาะน้ำไขสันหลัง การตรวจเชื้อ การตรวจเพาะเชื้อ
  • การตรวจภาพรอยโรคหรือภาพอวัยวะที่มีอาการผิดปกติทางรังสีวิทยา (Radiology investigation) เช่น เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอมอาร์ไอ การสะแกนกระดูก เป็นต้น
  • การตรวจทางพยาธิวิทยา (Pathological investigation) เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา หรือ การตรวจทางเซลล์วิทยา
  • อื่นๆ เช่น การส่องกล้อง การเจาะหลัง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจคลื่น ไฟฟ้าสมอง