กายวิภาค (Anatomy)

กายวิภาค คือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสภาพร่างกายของมนุษย์ว่ประกอบด้วย เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร อยู่ส่วนใดของร่างกาย ซึ่ง

  • ถ้าเป็นการศึกษาด้วยตาเปล่า เรียกว่า Gross anatomy
  • ถ้าเป็นการศึกษาที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษา เรียกว่า Microscopic anatomy
  • และถ้าเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากการย้อมสี และ/หรือย้อมเนื้อเยื่อด้วยสารเคมีต่างๆ เรียกว่า Histology (มิญชวิทยา, มิญช เป็นภาษาบาลี แปล ว่า เยื่อ,เนื้อเยื่อ ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
  • แต่ถ้าเป็นการศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี และ/หรือ สารเคมี เรียกว่า Cytology (วิทยาเซลล์ หรือ เซลล์วิทยา)

กายวิภาคศาสตร์ เป็นความรู้เบื้องต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับแพทย์และบุคคลากรทางแพทย์ ที่จะทำให้เข้าใจถึงร่างกายของเรา ทั้งในระดับ เซลล์ เนื้อเยื่อ และ อวัยวะ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะของร่างกายในภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ (เกิดโรค) การดำเนินโรค อาการ และอาการแสดงต่างๆ รวมถึงการตรวจร่างกาย และการตรวจสืบค้นต่างๆ อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

บรรณานุกรม

  1. Human anatomy https://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy [2014,Jan17].