กระดานสุขภาพ

ลูกสมาธิสั้นมั้ย
Anonymous

3 พฤศจิกายน 2558 14:57:57 #1

ลูกชาย มักเหม่อลอยเวลาเรียน(คุณครูแจ้งมา) พอกลับมาบ้านจะเข้าหาของเล่น(เลโก้)ก่อนเสมอ แต่กับเลโก้สมาธิในการต่อ และจิตนาการดีมากคะ สร้างสรรค์เป็นโน่นนี่ได้ดี แต่เรียนไม่ค่อยสนใจคะ พอจะมีคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมบ้างมั้ยคะ...ขอบคุณคะ

อายุ: 7 ปี เพศ: M น้ำหนัก: 20 กก. ส่วนสูง: 130ซม. ดัชนีมวลกาย : 11.83 (ค่ามาตรฐานคนเอเชีย=18.5-22.9)
นพ. ศาสตรา เกื้อหนุน

กุมารแพทย์

11 พฤศจิกายน 2558 04:29:19 #2

โรคสมาธิสั้นหรือattention-deficit hyperactivitydisorder (ADHD) เป็นภาวะบกพร่อง ในการท�ำหน้าที่ของสมองที่มีอาการหลักเป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง 2) ซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่ง และ 3) ขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น

การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นเป็นการวินิจฉัยทาง คลินิก โดยอาศัยเพียงจากประวัติและการประเมิน อาการของผู้ป่วย ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ Diagnostic andStatistical Manualof Mental Disorders,Fourth Edition-Text Revised (DSM-IV-TR)1 กล่าวคือ ต้องมีอาการขาดสมาธิและ/หรือ อาการอยู ่ไม ่นิ่ง- หุนหันพลันแล่น ที่เป็นมากกว่าพฤติกรรมตามปกติของ เด็กในระดับพัฒนาการเดียวกัน เกิดขึ้นในอย่างน้อย 2 สถานการณ์ขึ้นไป จนท�ำให้เกิดปัญหาในด้านสังคม การเรียน โดยอาการ ดังกล่าวเริ่มปรากฏตั้งแต่ก่อนอายุ7 ปีและไม่ได้เป็น จากโรคทางจิตเวชอื่นๆ

แนะนำให้พาน้องไปประเมินกับแพทย์จิตเวช หรือ พัฒนาการเด็ก เพื่อประเมินรายละเอียด ว่าน้องมีภาวะสมาธิสั้นหรือไม่ และ หาแนวทางปรับพฤติกรรมในห้องเรียนครับ