logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / Cushing syndrome

อาการ : Cushing syndrome

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไมโทเทน (Mitotane)

ยาไมโทเทน(Mitotane)เป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งของต่อมหมวกไต (Adrenocortical carcinoma)ที่ไม่สามารถใช้วิธีผ่าตัดในการรักษา และรักษาอาการ Cushing syndrome