logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไวรัสตับอักเสบบีและซี

อาการ : ไวรัสตับอักเสบบีและซี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา (Interferon alpha)

ยาอินเตอร์เฟอรอน(Interferon ย่อว่า IFN) เป็นสารโปรตีนที่หลั่งออกมาจากเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน/ระบบภูมิต้านทาน/ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย