logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไวรับตับอักเสบซี

อาการ : ไวรับตับอักเสบซี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี (Pegylated interferon alpha-2b)

ยาเพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี(Pegylated interferon alpha-2b ย่อว่า PEG IFN alpha 2b ) หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ เพกอินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี