logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่สบายท้องบริเวณยอดอก

อาการ : ไม่สบายท้องบริเวณยอดอก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคกระเพาะอาหาร หรือ โรคของกระเพาะอาหาร (Stomach disease)

โรคกระเพาะอาหาร จัดเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคพบบ่อยทั่วโลก แต่ไม่มีรายงานในภาพรวมของสถิติเกิดที่ชัดเจน เพราะมักแยกรายงานเป็นเฉพาะแต่ละโรคย่อย