logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไม่มีปัสสาวะ

อาการ : ไม่มีปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไตวาย ไตล้มเหลว (Renal failure)

ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว (Renal failure หรือ Kidney failure) คือ ภาวะที่ไตทั้งสองข้างสูญเสียการทำงาน จนไม่สามารถขับของเสียในร่างกายออกนอกร่างกายทางปัสสาวะได้