logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ได้รับพิษไซยาไนด์

อาการ : ได้รับพิษไซยาไนด์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียม ไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate)

ยาโซเดียม ไทโอซัลเฟต มีสรรพคุณใช้รักษาและบำบัดอาการผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารไซยาไนด์ (Cyanide poisoning)