logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไข้สูง

อาการ : ไข้สูง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ไข้จับสั่น (Malaria)

ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียตลอดทั้งปี มีความชุกของโรคสูงมาก และเคยมีการติดเชื้อมาลาเรียบ่อยๆ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้หวัดนก (Avian influenza)

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกเป็นวัคซีนที่ฉีดให้สัตว์ปีก ป้องกันการติดเชื้อระหว่างสัตว์ปีก แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

โรคไข้เลือดออกเป็นโรครุนแรง แต่โอกาสรักษาหายสูงเมื่อวินิจฉัยและได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิต (ตาย) สูงถึง 50%

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคไทฟอยด์ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)

โรคไทฟอยด์เป็นโรครักษาได้หาย ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะจะลดระยะเวลาป่วยจากเดิมที่อาจมีไข้อยู่นานถึง 2 - 4 สัปดาห์จะเหลือเพียง 3 - 5 วัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน

ไข้ชัก (Febrile seizure)

โรคไข้ชักมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ควรระวังจะเป็นเรื่องการหายใจ การสำลัก และอุบัติเหตุ เช่น การตกเตียง ไม่พบการเสียชีวิตจากโรคไข้ชัก