logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใหลตายในผู้ใหญ่

อาการ : ใหลตายในผู้ใหญ่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ใหลตาย (Sudden arrhythmic death syndrome)

ใหลตาย(Sudden arrhythmic death syndrome)คือ การตายกะทันหันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน มักเกิดในช่วงเวลาหลับของคนวัยหนุ่มสาว