logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใส่คาสายสวนปัสสาวะ

อาการ : ใส่คาสายสวนปัสสาวะ

โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

การดูแลผู้ใส่คาสายสวนปัสสาวะเมื่ออยู่บ้าน (Indwelling urinary catheter care)

ตามปกติร่างกายของคนเรา สามารถขับถ่ายปัสสาวะออกได้เอง เพื่อขจัดของเสียในร่างกายออกทางปัสสาวะ เพื่อทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลของสารเคมีต่างๆ ในร่างกาย