logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใบหน้าเบี้ยวข้างเดียว

อาการ : ใบหน้าเบี้ยวข้างเดียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคอัมพาตเบลล์ หรือ โรคใบหน้าเบี้ยว (Bell’s palsy)

โรคอัมพาตเบลล์ หรือ โรคใบหน้าเบี้ยว หรือ โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก ( Bell’s palsy หรือ Idiopathic facial paralysis ย่อว่า IFP) ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจากการบวม