logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใช้ยาเม็ดไม่ได้

อาการ : ใช้ยาเม็ดไม่ได้

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาพ่นปาก (Mouth spray or Oral spray)

ยาพ่นปาก หรือยาพ่นทางปาก (Mouth spray หรือ Oral spray) เป็นยาที่ละลายอยู่ในกระสายยาแล้วใช้พ่นเป็นละอองฝอยเข้าในช่องปากและไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำตาม