logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคไทรอยด์

อาการ : โรคไทรอยด์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เลโวไทรอกซีน ไทรอกซิน เอลทรอกซิน (Levothyroxine)

ถูกสังเคราะห์เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ การรับประทานยานี้จะช่วยปรับระดับการเผาผลาญพลังงาน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ลูกอลส์ โซลูชั่น (Lugol’s solution)

ยาลูกอลส์ โซลูชั่น หรือ สารละลายลูกอลส์(Lugol’s solution) หรือจะเรียกว่า ลูกอลส์ ไอโอดีน(Lugol’s iodine) หรือบางครั้งเรียกว่า Aqueous iodine