logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคไตเรื้อรัง

อาการ : โรคไตเรื้อรัง

โดย พญ. ปิยรัตน์ ไพรัชเวทย์

การล้างไต การบำบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy)

โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายมีความรุนแรงมากกว่าโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยชายและหญิงที่อายุมากกว่า 64 ปี ที่เริ่มล้างไต มีอัตราการเสียชีวิตที่ 5 ปี