logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคเอมเอส

อาการ : โรคเอมเอส

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

อะเลมทุซูแมบ (Alemtuzumab)

ยาอะเลมทุซูแมบ (Alemtuzumab) เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal antibody, ยากลุ่มหนึ่งในยารักษามะเร็งกลุ่ม ยารักษาตรงเป้า)