logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

อาการ : โรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ผู้ป่วยควรสอบถามแพทย์ถึงรูปแบบและกระบวนการรักษาเพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาอย่างครบถ้วนเช่น รูปแบบภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดใดที่แพทย์แนะนำ