logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคอารมณ์สองขั้ว

อาการ : โรคอารมณ์สองขั้ว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาลิเทียม (Lithium)

ยาลิเทียมมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคทางจิตประสาท เช่น Bipolar disorder, รักษาโรคซึมเศร้า (Recurrent unipolar depression) อาการ ง่วงนอน วิงเวียน สับสน ท้องเสีย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ริสเพอริโดน (Risperidone)

ยาริสเพอริโดนมีสรรพคุณดังนี้ รักษาโรคจิตเภท (Schizophrenia), รักษาโรคไบโพลาร์/โรคอารมณ์สองขั้ว หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบความผิดปกติของผู้ป่วย

โดย นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล

อารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพล่า (Bipolar disorder)

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคอารมณ์สองขั้วนั้นไม่มีวิธีที่แน่นอน แต่โรคนี้จะมีอารมณ์แปร ปรวนเร็วไม่สมดุล การปรับชีวิตและอารมณ์ตนเองให้สมดุล มีชีวิตอย่างพอเพียง