logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคหิตจางจากโรคไต

อาการ : โรคหิตจางจากโรคไต

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

เมททอกซี โพลีเอทิลีน ไกลคอล อิโพยอิติน-เบต้า (Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta)

ยาเมททอกซี โพลีเอทิลีน ไกลคอล อิโพยอิติน-เบต้า(Methoxy polyethylene glycol epoetin-beta หรือ Epoetin Beta-Methoxy Polyethylene Glycol)