logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคหลอดเลือดสมอง

อาการ : โรคหลอดเลือดสมอง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นิโมดิปีน Nimodipine

ยานิโมดิปีน(Nimodipine) เป็นยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium channel blocker) วัตถุประสงค์ของการพัฒนายานิโมดิปีนก็เพื่อใช้ลดความดันโลหิตสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอบิวดิลาสท์ (Ibudilast)

ยาไอบิวดิลาสท์(Ibudilast) อีกชื่อ คือ MN-166 เป็นยาในกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ (phosphodiesterase inhibitor) มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ ช่วยขยายหลอดลม