logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคลมหลับ

อาการ : โรคลมหลับ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โซเดียมออกซีเบต (Sodium oxybate)

ยาโซเดียมออกซีเบตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้รักษาภาวะนอนหลับยาวนานมากเกินไปเช่น โรคลมหลับ (Narcolepsy), รักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างกะทันหัน