logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคมาลาเรีย

อาการ : โรคมาลาเรีย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มาลาโรน (Malarone)

ยามาลาโรน(Malarone) เป็นยาชื่อการค้าของสูตรตำรับยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ P.falciparum(Plasmodium falciparum)