logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคมะเร็งระยะสุดท้าย

อาการ : โรคมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care)

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal stage) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆลุกลามจนรักษาไม่หาย และแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป