logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคทางระบบประสาท

อาการ : โรคทางระบบประสาท

โดย รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์

การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลก (Transcranial Magnetic Stimulation)

การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลก(Transcranial Magnetic Stimulation)เป็นนวตกรรมที่ทำให้ทราบพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางระบบประสาทและทางจิตเวช