logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคติดเชื้อจากเชื้อทุกชนิด

อาการ : โรคติดเชื้อจากเชื้อทุกชนิด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน (Iodochlorhydroxyquin)

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการติดเชื้อราที่ผิวหนังเช่น สังคัง (Tinea crusis) โรคน้ำกัดเท้า (Tinea pedis)