logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคติดเชื้อ

อาการ : โรคติดเชื้อ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เชื้อดื้อยา ซูเปอร์บั๊ก (Superbug)

โรคติดเชื้อซูเปอร์บั๊กมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมเชื้อซูเปอร์บั๊กคือ การป้องกันการติดเชื้อซูเปอร์บั๊ก

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอยู่ในกลุ่มไหน ในที่สุดผู้ป่วยก็จะซึมลงเรื่อยๆจนถึงขั้นโคม่า เกิดภาวะหายใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงมากหรือต่ำมาก หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคหัดเยอรมัน (German measles)

เด็กทารกที่คลอดออกมาและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหัดเยอรมันแต่กำเนิด ควรหลีก เลี่ยงการพาไปที่สาธารณะเป็นเวลา 1 ปี เช่น ไม่ควรฝากเด็กไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก

โดย วีระเดช สุวรรณลักษณ์

วัณโรค (Tuberculosis)

ในสมัยก่อนผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่จะเสียชีวิต แต่ในปัจจุบันวัณโรคสามารถรักษาด้วย ยาจนหายขาดได้ การติดเชื้อวัณโรคแตกต่างจากการติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) คือ โรคที่เกิดจากการกินอาหาร และ/หรือ ดื่มน้ำ/เครื่องดื่ม ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือ สารชีวพิษ(Toxin)ที่สร้างจากเชื้อโรค