logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคจมูก

อาการ : โรคจมูก

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาหยอดจมูก (Nasal Drops)

ยาหยอดจมูก หรือยาหยดจมูก (Nasal drop) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาเป็นส่วนประกอบที่อาจ ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในสารละลายหรือในกระสายยา