logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โซเดียมในเลือดสูง

อาการ : โซเดียมในเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โทลแวปแทน (Tolvaptan)

ยาโทลแวปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาภาวะร่างกายมีเกลือโซเดียมในเลือด ต่ำ (Hyponatremia), บำบัดภาวะปริมาตรของพลาสมาสูงเกินในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว