logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แพ้ยา

อาการ : แพ้ยา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)

การแพ้ยา เป็นการตอบสนองผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายเมื่อได้ รับยา ส่งผลให้เมื่อได้รับยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกินหรือฉีดยา

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มอาการเดรส (DRESS syndrome) หรือ ปฏิกิริยาการแพ้ยาที่เกิดอีโอซิโนฟิลสูง (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

ปฏิกิริยาการแพ้ยา หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(Adverse drug reaction) เป็นปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อร่างกายได้รับยาต่างๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะไวเกิน (Hypersensitivity)

ภาวะไวเกิน (Hypersensitivity) หรือ ปฏิกิริยาไวเกิน(Hypersensitivity reaction) คือ ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันปกติของร่างกายตอบสนองมากเกินไปต่อสิ่งแปลกปลอม