logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลในปาก

อาการ : แผลในปาก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แคมิสตัด เจล (Kamistad Gel)

แคมิสตัด เจลมีสรรพคุณดังนี้ บรรเทาอาการปวดและการอักเสบภายในช่องปากเช่น แผลร้อนใน แผลจากยาเคมีบำบัด แผลจากรังสีรักษาบริเวณช่องปาก