logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลสะอาด

อาการ : แผลสะอาด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แผลสะอาด (Clean wound)

แผลสะอาด (Clean wound) หมายถึงแผลที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก และ/หรือ วัสดุที่ทำให้เกิดแผลนั้นๆ เป็นวัสดุที่สะอาดไม่ปนเปื้อนเชื้อโรค