logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลกดทับ

อาการ : แผลกดทับ

โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

การป้องกันแผลกดทับ (Bedsore prevention)

แผลกดทับเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับได้ด้วยการปฏิบัติตามแนว ทางในการป้องกันการเกิดแผลกดทับโดยใช้หลักลดการกดทับบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ

โดย ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา

การดูแลแผลกดทับ (Taking care of bed sore)

การดูแลแผลกดทับจะเป็นการดูแลตามระยะของการเกิดแผลกดทับ ตั้งแต่การพลิกตะ แคงตัว การทำแผลให้สะอาด ใช้หลักปลอดเชื้อขณะทำแผล การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง