logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเมื่อออกแรง

อาการ : เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเมื่อออกแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)

ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย มักรักษาควบคุมโรคได้สูง แต่ถ้าผู้ป่วยเริ่มมาพบแพทย์โดยมีอาการมาก โดยเฉพาะมาพบแพทย์ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว อัตราเสียชีวิตจะประมาณ 56%