logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เส้นประสาทอักเสบ

อาการ : เส้นประสาทอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

วิตามิน บี 1-6-12 (Vitamin B 1- 6 - 12 ) หรือ นิวโรเบียน (Neurobion)

เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ประสาทในร่างกาย การได้รับวิตามิน บี 1-6-12 ที่เพียงพอและเหมาะสมจะทำให้กระบวนการทำงานของเซลล์ประสาทเป็นอย่างปกติ