logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกไม่หยุด

อาการ : เลือดออกไม่หยุด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

วิตามินเค (Vitamin K)

วิตามินเคมีสรรพคุณบำบัดภาวะที่มีสารช่วยการแข็งตัวของเลือดต่ำที่มีสาเหตุจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด บำบัดภาวะ Hypoprothrombinemia ที่มิได้มีสาเหตุจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด