logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกทุกอวัยวะ

อาการ : เลือดออกทุกอวัยวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ดีไอซี (DIC)

ภาวะดีไอซี(DIC) หรือ Disseminating intravascular coagulation หรือ Disseminated intravascular coagulopathy หรือ Consumption coagulopathy