logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

อาการ : เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

แท้งสมบูรณ์ แท้งครบ (Complete abortion)

หลักการป้องกันการแท้งทั่วๆไปที่รวมถึงแท้งสมบูรณ์ได้แก่ ตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่เหมาะสม คือ อายุ 20 - 34 ปี, รับประทานอาหารมีประโยชน์ 5หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งซาร์โคมามดลูก (Uterine sarcoma)

มะเร็งซาร์โคมามดลูก (Uterine sarcoma) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดกับกล้ามเนื้อของผนังมดลูก เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งของมดลูกที่พบได้น้อย ซึ่งมะเร็งมดลูกที่พบบ่อย