logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกง่ายหยุดยาก

อาการ : เลือดออกง่ายหยุดยาก

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia)

ฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นโรคเลือดออกผิดปกติที่พบได้ไม่ถึงกับบ่อยนักแต่ก็พบได้เรื่อยๆ เป็นโรคที่ก่อปัญหาสำคัญทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม