logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เม็ดเลือดขาวสูง

อาการ : เม็ดเลือดขาวสูง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เม็ดเลือดขาวสูง (Leukocytosis)

เม็ดเลือดขาวสูง(Leukocytosis)หมายถึง ค่าเม็ดเลือดขาว (Whie blood cell ย่อว่า wbc หรือ WBC หรือ Wbc) ที่ได้จากการตรวจเลือดด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ