logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นหวัดเรื้อรัง

อาการ : เป็นหวัดเรื้อรัง

โดย พันเอก นายแพทย์ ณฐพล จันทรอัมพร

โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy)

ควรทดสอบสารภูมิแพ้เพื่อการฉีดวัคซีน (Hyposen sitization) เพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อสารที่ผู้ป่วยแพ้ ความสำเร็จในการควบคุมและรักษาโรคที่เกิดขึ้น