logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

อาการ : เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะเจริญก่อนวัย (Precocious puberty)

ภาวะเจริญก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็ก(นิยามคำว่าเด็ก)เจริญเติบโตและมีรูปลักษณ์เหมือนเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าที่ควร พบได้ทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย