logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เบาหวานชนิด2

อาการ : เบาหวานชนิด2

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไพโอกลิตาโซน (Pioglitazone)

ยาไพโอกลิตาโซนมีสรรพคุณใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท/ชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) ระวังการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระหว่างใช้ยานี้ ระวังการเกิดอาการตัวบวม