logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เด็กพัฒนาการช้า

อาการ : เด็กพัฒนาการช้า

โดย แพทย์หญิง จอมสุรางค์ โพธิสัตย์

ออทิสติก : กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder)

กลุ่มโรคออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของการรักษาคือการส่ง เสริมพัฒนาการและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ใกล้เคียงเด็กปกติมากที่สุด