logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เชื้อเอชไอวีดื้อยา

อาการ : เชื้อเอชไอวีดื้อยา

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

ราลทิกราเวียร์ (Raltegravir)

ยาราลทิกราเวียร์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยใช้ร่วมกับยาต้านรีโทรไวรัสชนิดอื่นอีก 2 ชนิดเช่น ทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir)